Liên kết website
Số lượt truy cập
28578002
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 24

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 24 -

 

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Hà Thiên Sơn, Đào Tấn Thành - Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn

Trần Thị Thanh Bình - Quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục văn hóa cho thanh niên

 

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

Trần Xuân Bình - Tính khoa học, nhân văn trong tư tưởng tự phê bình và phê bình qua di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Tuấn Anh - Nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Xây dựng đội ngũ chuyên gia và sử dụng chuyên gia

Trương Văn Non - Hội nghị nhân dân, một trong những giải pháp dân vận và phát huy dân chủ ở cơ sở tại quận Gò Vấp

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Trương Thị Hiền - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hội nhập

Vũ Đức Khiển - Suy nghĩ về phát triển nguồn lực trí tuệ ở nước ta hiện nay

Ngô Gia Lưu - Một số suy nghĩ về đổi mới tư duy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vũ Văn Gầu - Gắn giáo dục đạo đức với giữ gìn nếp sống văn hóa gia đình truyền thống trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

 

Nguyễn Chí Tân, Trần Mai Ước, Nguyễn Vạn Phúc - Nguồn nhân lực chất lượng cao với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Diệp Văn Sơn - Công tác nhân sự cho phát triển khoa học công nghệ

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Nguyễn Chí Hiếu - Một số lý thuyết về trí tuệ và các yếu tố cơ bản của trí tuệ

 

Lê Hương Hoa - Đổi mới phương pháp không thể tách rời yếu tố văn hóa trong dạy – học ngoại ngữ

Phan Hải Hồ - Những thách thức của mô hình quản lý công đối với thực tiễn Việt Nam hiện nay

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày