Liên kết website
Số lượt truy cập
28596199
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 22

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 22 -

 

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

- Đặng Hữu Toàn -Ph. Ănghen với việc làm cho triết học trở thành "Chủ nghĩa duy vật hoàn bị" thành "công cụ vĩ đại"
- Bùi Đình Phong -
Xây dựng và phát triển doanh nghiệp trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Trần Nhu - Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức và cán bộ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

- Hoàng Chí Bảo - Tác động của các chủ trương, chính sách và pháp luật đến văn hóa nghề ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- Trương Thị Hiền - Tôi mong có chuyển biến lớn trong giáo dục
- Phan Ngọc Trung -
Quản lý nguồn lực: vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam
- Đoàn Thị Mỹ Hạnh - Trịnh Thùy Anh -
Một số phương pháp giảng dạy hiệu quả đối với các môn khoa học quản trị

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

- Nguyễn Văn Trình - Nguyễn Sơn Hoa - Nhận diện những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức
- Nguyễn Năng Nam -
Kết hợp pháp luật và phong tục, tập quán trong việc quản lý xã hội ở nước ta hiện nay
- Đặng Thị Duy Tư -
Công chức và giao tiếp hành chính công
- Trần Mai Ước -
Bộ luật "Lê triều Hình luật" và ý nghĩa của nó đối với nước ta hiện nay
-
Phạm Thị Hằng -
Giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội - động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
- Phan Hải Hồ -
Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

- Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày