Liên kết website
Số lượt truy cập
28582552
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 35

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 35 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền (phần 2)

Đặng Hữu Toàn - Sự  gắn kết giữa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với chiến lược phát triển con người Việt Nam dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

Trương Thị Hiền - Những thành tựu và bài học kinh nghiệm của công tác đổi mới ở Việt Nam


GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC


Bùi Đình Phong - Bàn thêm về các lớp quan hệ đạo đức

Nguyễn Tùng Lâm - Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 


Nguyễn Văn Viên -  Vận dụng chữ liêm theo tử tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Trương Văn Chung, Trương Phan Châu Tâm - Luân thường nhìn từ văn hóa Việt Nam

Nguyễn Huy Phòng - Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa

Ngô Thị Nụ - Sự biến đổi vị thế kinh tế của người phụ nữ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chu Thị Hảo - Một số ý kiến về hạn chế của doanh nghiệp Việt và biện pháp khắc phục

Phạm Thị Thúy Nguyệt - Đặc tả xã hội Internet Việt Nam

 

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC - VĂN HÓA

 

Cẩm Hồng -  Ý  nghĩa của cuộc sống.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày