Liên kết website
Số lượt truy cập
28559070
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 32

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 32 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận

Nguyễn Bình Sơn - Tính tiên phong của Đảng Cộng sản trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay


CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Vũ Thị Mai Oanh - Giai cấp công nhân các nước thuộc địa và phụ thuộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh 


GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC


Vũ Trường Giang - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, sinh viên ở nước ta trước những diễn biến phức tạp ở biển Đông hiện nay

Ngô Thị Nụ - Sự kết hợp giữa mặt thể lực và mặt trí lực trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Phước Phúc - Đà Nẵng với việc thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 


Trương Thị Hiền - Nhìn lại 7 năm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Nguyễn Văn Nhứt - Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức cộng đồng dân cư trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

Trần Trọng Đức - Cải cách hành chính ở Việt Nam từ cách tiếp cận "quản lý công" mới

Trương Văn Chung, Vũ Thị Thanh Thảo - Đạo Minh Sư ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Lê Thị Linh Trang - Nghiên cứu nếp sống văn minh đô thị nhìn từ thuyết hành vi

Thịnh Văn Khoa - Trao đổi về kỹ năng và giảng dạy kỹ năng.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày