Liên kết website
Số lượt truy cập
28584952
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 31

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 31 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực thúc đẩy đổi mỗi và phát triển bền vững của Việt Nam 


CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Nguyễn Huy Phòng - Mỹ học Mác-Lẽnin với việc xây dựng đời sống thẩm mỹ ở nước ta hiện nay

Nguyễn Ngọc Dung - Tư tưởng Hổ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng của Đảng ta trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lẩn thứ XI


GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC


Bùi Đình Phong - Có một triết lý giáo dục trong di sản Hồ Chí Minh

Lưu Văn Phú - Học tích cực và phương pháp giảng dạy tích cực


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 


Trương Thị Hiền - Hình thành công ty mua bán nợ - giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp thoát khỏi công nợ kéo dài

Trương Văn Chung, Đinh Thiện Phương - Mối quan hệ giữa văn hóa và Công giáo (Trường hợp văn hóa Công giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Chí Hiếu - Tìm hiểu một số quan điểm ngoài mácxít hiện đại về chủ nghĩa xã hội

Lâm Ngọc - Một số vấn để vể phát triển bển vững

Nguyễn Thị Bích Điểm, Trẩn Kim Cúc - Quan niệm của thanh niên dô thị nước ta hiện nay về những giá trị trong ứng xử với môi trường tự nhiên, con người, gia đình và xã hội

Diệp Văn Sơn - Đi tìm lời giải cho nguổn nhân lực đổng bằng sông cửu Long

Trần Quang Trung - Một số ý kiến vể việc quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do quốc hội bẩu hoặc phẽ chuẩn

Nguyễn Long Giao - Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên góp phẩn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nguyễn Đệ - Mấy vấn để về đội ngũ cồng nhân TP.HCM trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày