Liên kết website
Số lượt truy cập
28578002
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 28

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 28 –

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

Hoàng Chí Bảo - Cải cách hành chính ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế- lý luận và thực tiễn (Phần II)

Nguyễn Đình Sơn - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức dưới ánh sang Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng

 

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Lê Ngọc Thanh - Lãm rõ tư duy lý luận khoa học về loài người nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta

Trần Kim Cúc - Những quan điểm của V.I Lenin về bảo vệ Đảng

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Trương Thị Hiền - Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh

Diệp Văn Sơn - Thời ấy chúng tôi được giáo dục một cách toàn diện tại Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc

Vũ Thị Mai Oanh - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỒI

 

Trần Nhu - Chủ nghĩa tư bản và chân dung đích thực của nó

Lê Thị Chiên - Vấn đề phát triển nhân tố người lao động trong lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay

Lê Thị Trúc Anh - Giao tiếp trong công sở hành chính nhìn từ văn hóa ứng xử

Nguyễn Thị Phương - Gia đình người Ê đê ở Đăk Lăk trong quá trình công nghiệp hóa, hóa đại hóa

Thạch Kim Hiếu - Những thành tựu và kinh nghiệm bước đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Nhà Bè giai đoạn 1997-2007

Bùi Thanh Hồng - Xây dựng con người Việt Nam  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhóm giải pháp

 

THÔNG TIN KINH TẾ, VĂN HÓA, KHOA HỌC KỸ THUẬT

 

Trần Văn Khánh - Thơ: Trường Sa thân yêu, Xanh

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày