Liên kết website
Số lượt truy cập
28577904
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 27

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 27 –

 

 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Cải cách hành chính ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế- lý  luận và thực tiễn (Phần I)

Trương Thị Hiền - Bàn về tư duy đổi mới kinh tế trong văn kiện Đại hội XI của Đảng

Trần Văn Khánh - Giải quyết mối quan hệ lớn đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Phạm Văn Quốc, Đoàn Thanh Thủy - Những vấn đề mới về phát triển nguồn nhân lực tại Đại hội XI

 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Nguyễn Chí Hiếu - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục- một số nội dung cơ bản.

Nguyễn Long Giao - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, suy nghĩ đến vấn đề đổi mới giáo dục hiện nay ở nước ta

Lê Thị Túy Na - Nêu gương về đạo đức trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Trần Thanh Quang, Lê Văn Tuyên - Nâng cao chất lương giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay.

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỒI

 

Nguyễn Mạnh Bình - Đẩy mạnh xây dựng  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Hà Thúc Minh - Bản tính của con người và văn hóa đạo đức xã hội.

Diệp Văn Sơn - Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bộ máy hành chính, thành tựu và phương hướng khắc phục khiếm khuyết.

Phan Hồ Hải Hồ - Xã hội hóa hoạt động chứng thực, những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Hoàng Minh Khôi - Một số thực trạng và giải pháp đổi  mới các biện pháp xử lý hành chính người chưa thành niên vi phạm pháp luật

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày