Liên kết website
Số lượt truy cập
28588122
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 37

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 37 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (Phần 2)

Đặng Hữu Toàn - Sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nguyễn Thế Nghĩa - Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay


GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC


Diệp Văn Sơn - Cần có chiến lược về nhân tài để nâng cao trí tuệ Việt

Lê Thị Thu Huyền - Khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 


Trương Thị Hiền, Nguyễn Văn Tửng - Những khó khăn vướng mắc trong phòng, chống vi phạm luật môi trường của Công an thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp nâng cao hiệu quả

Nguyễn Văn Trình, Lê Trương Hải Hiếu - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh đến 2020 tầm nhìn 2030, các giải pháp ngắn, trung và dài hạn

Trương Văn Chung, Trương Phan Châu Tâm - Đặc trưng văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh- một quá trình tiếp biến, chuyển đổi và tích tụ

Nguyễn Thị Ngọc Hân - Một số ý kiến về việc phân công công tác cho công chức, viên chức

Phạm Quang Huy - Napa – Kết quả cải cách hành chính ở quận/huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu” đến “một cửa liên thông”

Lê Chí Cường - Hợp đồng mua bán nhà ở trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Hồng Hà - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đánh giá cán bộ

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày