Liên kết website
Số lượt truy cập
28580158
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 36

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 36 -

 

BBT - Vị Đại tướng của nhân dân, của hòa bình sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Tử tưởng Hoàng Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (phần 1)

Nguyễn Trọng Chuẩn - Cần có nghiên cứu cơ bản về giai cấp công nhân trong tiến trình phát triển của lịch sử đương đại

Đặng Hữu Toàn - Xây dựng Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh- Thực trạng và giải pháp


GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC


Trần Thị Lan - Nâng cao chất lượng lao động của trí thức giáo dục đại học- khâu quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo quan điểm của Đảng tại Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 


Trương Thị Hiền - Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, một khía cạnh về sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí  Minh

Nguyễn Văn Trình, Trần Đức Trương - Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước – một trong những đột phá của tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam

Hoàng Anh, Hoàng Anh Tuấn - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề báo

Lê Thị Chiên - Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Lê Thị Thanh Hà - Một số tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tới mối quan hệ cá nhân và xã hội

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày