Giới thiệu sách
Giới thiệu sách: Kỷ yếu hội thảo “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng: tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên; đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm...

   Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện; đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng; giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc…

   Tuy nhiên, so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên cả nước, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng, chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng; đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục… Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu quả chưa cao; cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế chưa cụ thể, rõ ràng. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ.

   Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên đây chủ yếu là do nhiều cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ lĩnh vực này; lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt. Việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng còn chậm, thiếu đồng bộ và trong một số trường hợp thiếu khả thi. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm được đổi mới, có lúc, có nơi bị xem nhẹ, thậm chí buông lỏng; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng và còn dàn trải, chưa nắm bắt kịp thời những vấn đề mới về văn hóa để đầu tư đúng hướng và có hiệu quả; chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

   Hội thảo “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương” với mục tiêu trao đổi kinh nghiệm, bàn thảo những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm tìm ra các biện pháp khả quan trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Bình Dương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; xây dựng văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong người Bình Dương phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế của tỉnh.

   Kỷ yếu Hội thảo (2 quyển) bao gồm 88 bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý về lĩnh vực văn hóa, con người phân thành 4 chuyên đề.

   Chuyên đề 1: Tổng quan về xây dựng văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong người Bình Dương phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế của tỉnh (26 bài viết).

   Chuyên đề 2: Xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế (26 bài viết).

   Chuyên đề 3: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa (21 bài viết).

   Chuyên đề 4: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (15 bài viết).

   Kỷ yếu sẽ được biên tập lại và in mới trong thời gian gần nhất.

   Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu Kỷ yếu Hội thảo đến bạn đọc.

Người giới thiệu: Ngô Thị Thanh Tiên

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 35 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin tức
Hội nghị góp ý dự thảo Tờ trình Ban Bí thư và Báo cáo Tổng kết Quy định số 256-QĐ/TW

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Tờ trình Ban Bí thư và Báo cáo Tổng kết Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Hội nghị được diễn ra tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.


  Khai giảng năm học 2020 – 2021 và Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)
  Hội nghị lấy ý kiến về Nghị định số 125/2011/NĐ-CP
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68) 2020


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (66) 2020
Ý kiến trao đổi
Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến (ThS. Nguyễn Thị Ngọc)


  Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 (ThS. Phạm Duy Ngọc)
  Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (ThS. Nguyễn Thị Kim Dung)
Số lượt truy cập
28312470
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động