Hoạt động đào tạo
Chương trình đào tạo (tại chức) các lớp trung học chính trị

Tổng số tiết: 1196
Giảng dạy: 912
Thảo luận+bài tập: 180
Thi hết môn và tốt nghiệp: 104

 
STT
MÔN HỌCSỐ TIẾT
  I.- Triết học 
1Lịch sử triết học phương Đông8
2Lịch sử triết học phương Tây8
3Chủ nghĩa duy vật Mác-xít về thế giới8
4Phép biện chứng duy vật8
5Bản chất quan niệm duy vật về lịch sử8
6 Vai trò quần chúng và cá nhân trong lịch sử - cá nhân và xã hội8
  * Thực giảng48
  * Xêmina24
  * Kiểm tra ( 2 lần sau buổi Xêmina bài 3 và bài 6)4
  * Hệ thống8
  *Thi8
 Tổng cộng84
 II.- Kinh tế chính trị 
  Phần thứ nhất: Sản xuất và lưu thông Tư bản chủ nghĩa 
1Đối tượng và phương pháp nghiên cứu KTCT học. Sơ lược lịch sử các học thuyết kinh tế4
2Quá trình sản xuất TBCN12
3Quá trình lưu thông tư bản và sự phân chia giá trị thặng dư8
4Chủ nghĩa tư bản hiện đại4
 Xêmina8
 Kiểm tra hết phần I2
  * Thực giảng28
  * Xêmina8
  * Kiểm tra2
 Cộng38
  Phần thứ hai: Kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay 
1Chiến dịch kinh tế năm 2000. Các nguồn lực và quá trình phát triển kinh tế4
2Sở hữu về tư liệu sản xuất - các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên XHCN4
3Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế nước ta4
4Sản xuất, lưu thông hàng hóa và phân phối lưu thông trong thời kỳ quá độ4
5Tài chính, tín dụng, ngân hàng trong thời kỳ quá độ4
6 Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại4
 Xêmina8
 Kiểm tra hết phần II2
  * Thực giảng24
  * Xêmina8
  * Kiểm tra2
 Cộng34
  Phần thứ ba: Tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta. 
1Phương hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế cơ bản4
2Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN4
3Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô4
4Đổi mới tổ chức và quản lý các loại hình doanh nghiệp4
5Phẩm chất và năng lực cán bộ quản lý kinh tế4
  Xêmina8
  * Thực giảng20
  *Xêmina8
 Cộng28
  Tổng cộng thời gian học môn kinh tế chính trị học 116
 * Lên lớp72
 * Xêmina24
 * Kiểm tra (2 lần)4
 * Hệ thống8
 * Thi8
  III.- Chủ nghĩa xã hội khoa học 
 Phần thứ nhất: Những nguyên lý của CNXH-Khoa học 
1Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân4
2CNXH, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản4
3Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam4
4Nhà nước XHCN và nền dân chủ XHCN8
5Vấn đề dân tộc trong CNXH4
6Vấn đề tôn giáo trong CNXH4
7Vấn đề gia đình trong CNXH4
 Báo cáo: Tóm tắt lịch sử tư tưởng XHCN12
 Xêmina 2 lần, kiểm tra 1 tiết12
 Kiểm tra 2 tiết (1 lần)2
  * Thực giảng (có 4 tiết báo cáo)40
 * Xêmina (Có 1 lần kiểm tra 1 tiết)12
 * Kiểm tra2
 Cộng54
  Phần thứ hai: Một số vấn đề về chính trị học 
1Quan điểm Mác-xít về chính trị và vai trò của nó trong thời đại ngày nay4
2Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị4
3Văn hóa chính trị và vai trò của nó trong việc hình thành người cán bộ lãnh đạp chính trị4
 Xêmina4
  * Thực giảng12
 * Xêmina4
 * Cộng16
  Tổng thời gian học môn chủ nghĩa XHKH77
 * Giảng52
 * Xêmina16
 * Kiểm tra2
 * Hệ thống4
 * Thi3
  IV.- Tư tưởng Hồ Chí Minh 
1Nguồn gốc - quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh4
2Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng DTDCND tiến lên CNXH4
3Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh4
4Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản4
5Tư tưởng nhân văn đạo đức Hồ Chí Minh4
6Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh4
 Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách VN4
 Thảo luận4
 * Thực giảng28
 * Xêmina4
 * Kiểm tra hết môn2
  Cộng chung34
  V.- Lich sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
1Đảng CSVN ra đời và Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Đấu tranh giành chính quyền 1930-19458
2Kháng chiến chống Pháp - Kháng chiến chống Mỹ (1945-1975)8
3Đảng lãnh đạo cách mạng XHCN và công cuộc đổi mới đất nước vì CNXH8
4Thảo luận, kiểm tra (1 tiết)8
 * Thực giảng32
 * Xêmina8
 * Hệ thống4
 * Kiểm tra hết môn2
  Cộng chung46
  VI.- Văn hóa xã hội 
 Phần thứ nhất: Văn hóa, giáo dục 
1Văn hóa và các qui luật phát triển4
2Văn hóa và phát triển kinh tế xã hội4
3Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ4
4Đổi mới sự nghiệp giáo dục, quản lý giáo dục ở cơ sở4
5Văn hóa nghệ thuật-xây dựng đời sống văn hóa nghệ thuật ở cơ sở4
 Xêmina - Kiểm tra (2 tiết)8
  Phần thứ 2: Chính sách xã hội ở nước ta 
1Chính sách xã hội nhằm phát huy nhân tố con người trong TKQĐ lên CNXH ở nước ta4
2Dân số và phát triển-chiến lược và chính sách dân số4
  * Thực giảng32
 * Xêmina (trong đó có kiểm tra 2 tiết)8
 * Hệ thống4
 * Kiểm tra hết môn2
  Cộng chung46
  VII.- Tâm lý học trong hoạt động lãnh đạo quản lý 
1Những hiện tượng tâm lý xã hội thường gặp trong lãnh đạo, quản lý4
2Tâm lý nhóm và tập thể4
3Nhân cách và uy tín của người cán bộ chủ chốt ở cơ sở4
4Một số vấn đề tâm lý trong công tác tổ chức cán bộ ở cơ sở4
5Một số vấn đề tâm lý trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng cơ sở.4
6Những vấn đề tâm lý trong việc ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ chủ chốt ở cơ sở4
  * Thực giảng24
 * Làm bài tập và kiểm tra4
 * Hệ thống4
 * Kiểm tra2
  Cộng chung34
  VIII.- Một số vấn đề bảo vệ tổ quốc và đối ngoại 
1Thời đại ngày nay. Những vấn đề toàn cầu. Châu Á-Thái Bình Dương8
2Công cuộc đổi mới ở các nước XHCN. Các nước đang phát triển, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế8
3Các chiến lược toàn cầu của Mỹ. Đấu tranh chống DBHB8
4Cách mạng phải biết tự bảo vệ4
5Chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta4
6Đường lối an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta4
  * Thực giảng36
 * Xêmina4
 * Giải đáp và hệ thống4
 * Kiểm tra2
  Cộng chung46
  IX.- Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính 
 Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước XHCN Việt Nam 
1Những vấn đề chung về Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam2
2Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam2
3Chủ tịch nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam2
4Chính phủ nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam 2
5Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân4
6Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân4
  * Thực giảng16
 * Xêmina (Kiểm tra 1 tiết)4
  Cộng20
 Phần thứ hai: Những vấn đề chung về pháp luật 
1Bản chất và chức năng pháp luật4
2Hình thức pháp luật XHCN và trình tự xây dựng pháp luật2
3Quy phạm pháp luật và áp dụng quy phạm pháp luật2
4Quan hệ pháp luật XHCN4
5Pháp chế và trật tự pháp luật XHCN2
6Hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý2
  * Thực giảng16
 * Xêmina8
 * Kiểm tra2
  Cộng26
  Phần thứ ba: Một số ngành luật cơ bản của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam 
1Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam4
2Những vấn đề cơ bản của Luật hành chính8
3Những vấn đề cơ bản của Luật dân sự và tố tụng dân sự8
4Những vấn đề cơ bản của Luật hình sự và tố tụng hình sự8
5Pháp luật trong hoạt động kinh tế 8
6Luật hôn nhân gia đình4
  * Thực giảng40
 * Xêmina8
 * Kiểm tra2
  Cộng50
  Phần thứ tư: Những vấn đề cơ bản quản lý hành chính-nhà nước 
1Đặc điểm, chức năng, nguyên tắc quản lý hành chính Nhà nước4
2Những vấn đề cơ bản về tổ chức các cơ quan hành chính Nhà nước2
3Hình thức và phương pháp quản lý Nhà nước2
4Ra quyết định hành chính và tổ chức thực hiện quyết định hành chính4
5Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước2
6Vấn đề cải cáchcs hành chính Nhà nước2
  * Thực giảng16
 * Xêmina4
 * Kiểm tra2
  Cộng22
  Phần thứ năm: Nghiệp vụ và kỹ thuật quản lý hành chính Nhà nước 
1Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ hành chính2
2Công tác thông tin2
3Văn bản hành chính  
4Phong cách ngôn ngữ hành chính 
5Kỹ thuật biên tập văn bản8
6Cách biên tập văn bản 
7Tổ chức công tác văn thư trong cơ quan Nhà nước 
8Công tác lưu trữ 
  * Giảng12
 * Xêmina (Kiểm tra 1 tiết)4
  Cộng16
  Phần thứ sáu: Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực 
1Vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước XHCN4
2Nhà nước quản lý kinh tế đối ngoại4
3Nhà nước quản lý các doanh nghiệp8
4Nhà nước quản lý lĩnh vực dân số lao động và bảo trợ xã hội4
5Ngân sách Nhà nước và Nhà nước quản lý ngân sách4
6Nhà nước quản lý thuế4
7Nhà nước quản lý văn hóa - tư tưởng8
8Nhà nước quản lý an ninh quốc phòng4
  * Thực giảng40
 * Xêmina (Kiểm tra 1 tiết)8
  Cộng48
  Phần thứ bảy: Một số vấn đề về quản lý nội bộ cơ quan 
1Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ cơ quan Nhà nước 
2Xây dựng cơ cấu tổ chức trong cơ quan 
3Tổ chức nơi làm việc trong cơ quan8
4Quản lý nhân sự 
5Vai trò lãnh đạo và kỹ thuật lãnh đạo của thủ trưởng cơ quan 
  * Thực giảng8
 * Xêmina (Kiểm tra 1 tiết)4
  Cộng12
  Tổng cộng môn Nhà nước và pháp luật205
  * Thực giảng148
 * Xêmina40
 * Kiểm tra (2 tiết)6
 * Kiểm tra (1 tiết)4
 * Hệ thống4
 * Thi3
  X.- Xây dựng Đảng 
 Phần thức nhất: Những nguyên lý cơ bản về xây dựng Đảng 
1Học thuyết Mác-Lênin về chính Đảng của giai cấp công nhân8
2Tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng4
3Đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng của Đảng Cộng sản trong điều kiện Đảng cầm quyền4
 Thảo luận phần thức nhất4
  * Thực giảng16
 * Xêmina4
  Cộng20
  Phần thứ hai và ba: Nôi dung và nghiệp vụ xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng ta hiện nay 
1Nâng cao năng lực lãnh đạo và sực chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng8
2Xây dựng đoàn kết thống nhất trong tổ chức cơ sở Đảng4
3Đảng viên và công tác đảng viên4
4Đổi mới công tác cán bộ của Đảng ở cơ sở4
5Công tác chính trị tư tưởng của đảng ở cơsở4
6Đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng ở cơ sở4
7Công tác kiểm tra của Đảng ở cơ sở4
8Sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với chính quyền ở cơ sở4
9Công tác của cấp ủy cơ sở và người bí thư4
 Thảo luận12
 Kiểm tra giữa môn2
  * Thực giảng40
 * Xêmina12
 * Kiểm tra2
  Cộng54
  Tổng cộng toàn môn học85
  * Giảng56
 * Xêmina16
 * Kiểm tra 2
 * Hệ thống8
 * Thi3
  XI.- Dân vận 
 Phần thứ nhất: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác quần chúng. 
1Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quần chúng4
2Các quan điểm của Đảng về đổi mới công tác quần chúng4
3Công tác quần chúng của chính quyền cơ sở4
4Nội dung phương thức công tác quần chúng ở cơ sở8
  * Thực giảng20
 * Xêmina4
 * Kiểm tra2
  Cộng26
  Phần thứ hai: Công tác quần chúng đối với một số đối tượng 
1Công tác vận động công nhân4
2Công tác vận động nông dân4
3Công tác vận động trí thức4
4Công tác vận động phụ nữ4
5Công tác vận động thanh niên4
6Công tác vận động các dân tộc và người Hoa4
7Công tác mặt trận và vận động công thương gia4
  * Thực giảng28
 * Xêmina4
 * Kiểm tra2
  Cộng32
  Tổng cộng toàn môn học65
  * Giảng48
 * Xêmina8
 * Kiểm tra 2
 * Giải đáp4
 * Thi3
  Thi tốt nghiệp: 
  Hướng dẫn ôn8
  Ôn8
  Thi9
  Môn thi: 
 * 1 trong 3 môn Lý luận cơ bản 
 * Xây dựng Đảng 
 * Nhà nước pháp luật 

Giấy triệu tập

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 249 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 13
tin tức
Khai giảng khoá Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ đánh giá chất lượng giáo dục năm 2020

Với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản để thực hiện quá trình tự đánh giá theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục (TT12/2017/TT- BGDĐT) và chuẩn bị cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, sáng ngày 06 tháng 7 năm 2020, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng khoá Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ đánh giá chất lượng giáo dục năm 2020.


  Lễ Kết nạp Đảng viên
  Lễ Kết nạp Đảng viên
Tuyển sinh và thông báo
Thông báo V/v tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển học bạ Trung học phổ thông


  Thông báo V/v tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển thẳng
  Thông báo Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Ngạch chuyên viên chính Đợt 1 năm 2020
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68) 2020


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (66) 2020
Ý kiến trao đổi
Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (ThS. Nguyễn Thị Kim Dung)


  Một số điểm mới cần lưu ý về biên chế công chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP (ThS. Đinh Thị Trang)
  Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới (ThS. Phan Trần Mai Phương)
Số lượt truy cập
27722864
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động