Nguyễn Thu Hà

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Nguyễn Thu Hà
GIẢNG VIÊN 
Email: n.thuha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên Việt Nam với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (2016). Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đại học Ngoại ngữ - Tin Học (Huflit).
2. Phát triển bền vững: Thực trạng và giải pháp cho Việt Nam. (2018). Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
3. Chấp hành, tuân thủ pháp luật ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Nhà nước. Mã số KX04.06/16-20. Viện Nhà nước và Pháp luật.
4. Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp. (2019). Tạp chí Công Thương.
5. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh. (2019). Tạp chí Công Thương.
6. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh. (2019). Luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế. Học viện Khoa học xã hội.
7. Sự hài lòng của viên chức, người lao động đối với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (2020). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Kinh doanh liêm chính – vai trò của doanh nghiệp trong quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. (2020). Sách tham khảo “Sự tham gia của xã hội vào quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam” của Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
9. Kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ là công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh – góc độ so sánh. (2021). Đồng tác giả, Kỷ yếu Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp của cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mã số B.20-32. (2020-2021). Thư kí đề tài cấp Bộ. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiểu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” 4 năm liên tục 2013-2014-2015-2016 của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bằng khen Đã đạt Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Tp. Hồ Chí Minh 3 năm liên tục” 2013 - 2015 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2019-2020, 2020-2021.
- Đạt thành tích Thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chiến sĩ Thi đua năm 2013, 2020.
- Danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liền.
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018-2019, 2019-2020).

Bản in