Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta
Hoàng Sa, Trường Sa